Publications

Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Jinchuan Xiao, Zhen Lei, Genxun Wan, Stan Z. Li.

International Conference On Biometrics (ICB 2019).

[PDF]


Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z. Li.

CCF Chinese Conference on Biometric Recognition (CCBR2018), Urumqi, China, Aug. 11-12, 2018.

[PDF], [Code], [Poster], [Bib]


Jianzhu Guo, Zhen Lei, Jun Wan, Egils Avots, Noushin Hajarolasvadi, Boris Knyazev et al.

IEEE Access, 6(1), 26391-26403, 2018.

[PDF], [Code], [Bib]


Jianzhu Guo, Shuai Zhou, Jinlin Wu, Jun Wan, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z. Li .

FG2017, Washington, DC. May 30 –June 3, 2017.

[PDF], [Code], [Bib]


CompetitionsProjects (public)

Reviewer